Výhon - přírodní park

Přírodní park vyhlášený v r. 2002 na ploše 1700 ha s výskytem druhově pestrých teplomilných trávníků, v těsné blízkosti města Židlochovice


Typ:Přírodní zajímavosti vyhon
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Výhon
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.blucina.cz
Návštěva:23.7.2009


Přírodní park Výhon byl vyhlášen v r. 2002 na ploše 1700 ha. Území je tvořeno masivem Výhonu (355 m n. m.), nápadnou krajinnou dominantou nad nivou řeky Svratky, kterou převyšuje o více než 170 m. Geologicky je Výhon budován terciérními mořskými sedimenty spodního badenu a sedimenty karpatu. Horniny jsou často překryty mnohdy značně mocnými pleistocenními sprašemi. Výhon představuje jednu z nejbohatších třetihorních paleontologických lokalit na Moravě. Území je silně antropogenně ovlivněno. Na prudkých svazích najdeme mozaiku vinohradů, intenzivních a extenzivních sadů, políček a zahrad, travnatých mezí podél cest a travobylinných lad. Na rovinatějších místech, hlavně na temeni Výhonu, jsou velké plochy vinohradů a orné půdy. Několik menších lesíků bylo osázeno akátem a borovicí lesní. Jedinou výjimku tvoří nevelký fragment dubohabřiny v lese Hájek nad Židlochovicemi, především jeho jihozápadní okraj, kde roste třeba dřín jarní, dub pýřitý, kavyl Ivanův, kozinec vičencovitý nebo plamének přímý.
Velké části parku lez považovat za ukázku koexistence přírody s lidskými sídly a zemědělským využíváním. Hlavně ve svažitých plochách se přes dlouhodobé ovlivňování lidskou činností zachovala nezvykle vysoká druhová rozmanitost rostlin, která je v příkrém kontrastu se zemědělsky využívanými plochami v okolí Výhonu nebo na jeho rovinatém temeni.
Jedinečná je bohatá mozaika druhově pestrých teplomilných trávníků v extenzivně využívaných nebo již opuštěných starých ovocných sadech, vinicích a zahradách nebo na mezích s vysokým zastoupením významných druhů, jako je hvězdnice chlumní, len žlutý, pětiprstka žežulník, vstavač vojenský nebo violka obojetná. Snad nejcennější komplex teplomilných trávníků leží v horních partiích svahů mezi Židlochovicemi a Blučinou. Část z nich byla v r. 1980 vyhlášena chráněným územím jako PP Nové hory.
Výhon je bohatou entomologickou lokalitou. Žije zde náš největší motýl martináč hrušňový nebo kudlanka nábožná. Početná je i ještěrka obecná, hnízdí zde pěnice vlašská, bělořit šedý, strnad luční, strakapoud jižní nebo sýček obecný.
Kopec Výhon sehrál díky své strategické poloze významnou roli v lidské historii jižní Moravy. První osídlení je datováno již do paleolitu. Další byla doložena z neolitu, doby bronzové, starší doby železné či římské doby. Výhon proslavil nález hrobu s bohatou výstrojí a šperky na Cezavách z období stěhování národů.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.044043 E16.642867

Navštívená místa v okolí:
Hory a rozhlednyAkátová věž - rozhledna
Zámky a zámecké stavbyŽidlochovice - zámek


Zdroj: Mackovičin, Peter : Chráněná území ČR. IX, Brněnsko. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007. ISBN 978-80-86064-66-6


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky